Adrian 艾德里安 - 名字含义

Adrian

发音:

中文翻译: 艾德里安

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 62

来源: 拉丁语

含义: 傍海而居的人

同名名人

  • Edgar Douglas Adrian 埃德加·道格拉斯·艾德里安: (1889~1977),英国生理学家,因发现神经细胞活动的机制,获得1932年诺贝尔生理学与医学奖。

名字特质

好名字 77%
77%
23% 坏名字
古典 70%
70%
36% 现代
强壮 67%
67%
23% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Aiden Aidan Ayden Damian Adam Martin Edwin Allen Damien Alan

流行程度变化