Ada 艾达 - 名字含义

Ada

发音:

中文翻译: 艾达

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 251

来源: 德语

含义: 增光者,高贵,欢乐,Adelaide的昵称

名字特质

好名字 69%
69%
19% 坏名字
古典 74%
74%
16% 现代
强壮 55%
55%
45% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Ida Ava Anita Edna Linda Adriana Ana Ariana Wanda Hilda

流行程度变化