Ada 艾达 - 名字含义

Ada

发音:

中文翻译: 艾达

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 251

来源: 德语

含义: 增光者,高贵,欢乐,Adelaide的昵称

名字特质

好名字 75%
75%
25% 坏名字
古典 76%
76%
18% 现代
强壮 53%
53%
43% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Ida Ava Anita Edna Linda Adriana Ana Ariana Wanda Hilda

流行程度变化